!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Om du ska renovera...

Ombyggnad
Har Du tänkt sätta igång med en större ombyggnad som berör rumsindelning, t ex upptagning av dörr i vägg, eller rörsystem i kök eller badrum, måste Du ha styrelsens tillstånd. I vissa fall krävs även bygglov. Bostadsrättshavaren svarar då för att inhämta och bekosta sådant lov.

Glöm inte att åtgärder som Du gör i Din lägenhet kan påverka grannarnas boendemiljö, t ex orsaka ökad lyhördhet. Genomför också åtgärderna med så liten inverkan på grannarnas trivsel som möjligt.

Innertak av gips med stålreglar installerades i lägenheterna på 70-talet i huset. Dessa innertak kan man som lägenhetsinnehavare ta ned med efter att man fått tillstånd av styrelsen. Man ska dock veta att de gamla ursprungliga taken kan vara i dåligt skick och kräver ordentlig renovering. Det förekommer även elledningar ovan de sänkta innertaket och i vissa fall är det vatten- och avloppsledningar i taket. Vatten och avloppsrör får lägenhetsinnehavaren inte bygga om utan Styrelsens tillstånd och godkännande. Detsamma gäller om elledningar ska fräsas in i innertaken.

Innertaken har en ljuddämpande effekt vilken man ska ta i beaktning om man funderar på att ta ned innertaken. Räkna med att ni hör mer från grannen ovanför mer utan innertak samt att de kommer att höra er. Eftersom rumsvolymen ökar om man tar ned innertaken kan det även bli lite kallare i rummet.

Kamininstallation
I huset finns gamla rökkanaler från tiden när det fanns vedeldade spisar och kakelugnar i lägenheterna. En del av rökkanalerna har sedan använts för husets ventilationsinstallation, men en del kanaler är tomma. Det är upp till den enskilde medlemmen att undersöka om det finns tomma kanaler till hans/hennes lägenhet. Om så är fallet är föreningen positiv till att medlemmen installerar kamin under förutsättning att medlemmen själv står för att lämna in bygganmälan hos stadsbyggnadskontoret, att denna godkänns, samt att medlemmen tar på sig samtliga kostnader som uppstår i samband med installation, tillståndsgivning och ev kommande underhåll. Naturligtvis ska godkännande från styrelsen också inhämtas.

Badrum och VA
För den som ska göra en badrumsrenovering har föreningen tagit fram en checklista för partiellt stambyte i syfte att minska risken att badrummet behöver göras om när stambytet utförs.

El-arbeten
Vissa enklare elarbeten får du utföra själv, men bara om du har tillräckliga kunskaper om hur du ska göra.

I Elsäkerhetspocketen kan du läsa mer om vad du får göra själv, med praktiska steg-för-steg-anvisningar.

 Om något inträffar pga att Du själv utfört elarbeten som inte godkänts av behörig elektriker, gäller troligen ingen försäkring.

Avfall
Det byggavfall som uppstår när Du renoverar Din lägenhet ska Du transportera till återvinningsstationen.