!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningsstämma

En gång om året – tidigast den 1 mars, dock senast före juni månads utgång – håller föreningen ordi­na­rie årsstämma. På stämman väljs styrelse, revisor och valberedning. Verksamhets­berättelse och bokslut för det gångna året gås igenom och förklaras varvid stämman avgör hur årets över- eller underskott ska behandlas.

Tidigast fyra veckor och senast 14 dagar före ordinarie stämma får alla medlemmar en kallelse med dagordning och annan nödvändig information. Kallelse anslås även på anslags­tavlorna i trapp­husen.

Medlem som önskar lämna förslag till stämma skall, enligt stadgarna, anmäla detta senast 31 januari eller inom den senare tidpunkt styrelsen kan komma att bestämma.

Vid omröstning har innehavare till bostadsrättslägenhet en röst. Även om någon är innehavare av flera bostadsrättslägenheter i fastigheten, har medlemmen bara en röst. Om röstberättigad inte själv kan delta vid omröstning, kan fullmakt utfärdas åt make/maka, sambo eller annan med­lem. Ingen får dock, såsom ombud, företräda mer än en annan medlem.

Protokoll från tidigare stämmor och extrastämmor finns i listan nedan.

Dokument

Protokoll_Föreningsstämma_2018.pdf 2018-11-15
Protokoll_Föreningsstämma_2017.pdf 2017-06-08
Protokoll_Föreningsstämma_2013.pdf 2013-09-05
Protokoll_Extra_Föreningsstämma_2013.pdf 2018-11-15
Protokoll_Föreningsstämma_2012.pdf 2012-09-30
Protokoll_Föreningsstämma_2011.pdf 2011-09-12
Protokoll_Föreningsstämma_2010.pdf 2011-06-11
Protokoll_Föreningsstämma_2008.pdf 2011-06-11
Protokoll_Föreningsstämma_2007.pdf 2011-06-11
Protokoll_Föreningsstämma_2006.pdf 2011-06-11
Protokoll_Föreningsstämma_2005.pdf 2011-06-11
Protokoll_Föreningsstämma_2004.pdf 2011-06-11
Protokoll_Föreningsstämma_2003.pdf 2011-06-11
Protokoll_Föreningsstämma_2002.pdf 2011-06-11
Protokoll_Föreningsstämma_2001.pdf 2011-06-11

Uppdaterad 2018-11-15 av Erik H